Om Ældrerådet

Ældrerådet er et lovpligtigt rådgivende råd, der varetager de ældres vilkår og interesser for at skabe det bedste grundlag for ældre i kommunen.

Ældrerådet
 • Fakta om Ældrerådet

  Ældrerådet:

  • er valgt af og blandt kommunens egne borgere, der er fyldt 60 år
  • skal sikre at ældre bliver hørt
  • er talerør for alle ældre
  • er med til at udforme kommunens ældrepolitik
  • er med til at udforme kommunens kostpolitik
  • styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger
  • er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer
  • behandler ikke sager om enkeltpersoner.

  Lovgivning

  Etableringen af ældreråd er lovbestemt med baggrund i § 8 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - og Socialministeriets vejledning.

 • Ældrerådets opgaver

  Byrådet har derfor pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, som angår ældre. Det kan for eksempel være inden for

  • kommunens standarder for kvalitet og service på ældreområdet
  • de årlige budgetter
  • planer for byggeri af boliger til ældre
  • forslag til aktiviteter
  • trafik og boligforhold
  • sundhed
  • miljø og kultur samt
  • de årlige rapporter fra tilsynene på kommunens plejecentre  

  Slagelse Ældreråd arbejder for, at alle seniorer kan leve et trygt og aktivt liv med fokus på den forebyggende indsats, når det gælder ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt de vilkår, der er gældende for svage ældre.

  Ældrerådet tager også emner op til debat og arrangerer blandt andet offentlige temamøder, hvor vi fokuserer på ældres ønsker og vilkår.

  Ældrerådet står til rådighed for diverse arbejdsgrupper nedsat af udvalget for Sundhed og Seniorer og deltager med et medlem i plejehjemmenes bruger-pårørende råd og i Slagelse Kommunes Kostråd.

  Slagelse Ældreråd arbejder for tryghed og trivsel i seniorlivet.

  Observatører på plejecentre og aktivitetscentre

  Ældrerådets medlemmer deltager som observatorer i pleje- og aktivitetscentrenes bruger- og pårørenderåd.

 • Vedtægter og forretningsordning
 • Oplysningspjece
Arbejdsgrupper
 • Aktiviteter og PR

  Gruppens opgaver

  • Gennemfører arrangementer sammen med Ældrerådet
  • Gennemarbejder forslag til aktiviteter, diverse materialer mv. 
  • Udfører det praktiske arbejde, der er forbundet med forberedelse og gennemførelse af Ældrerådets arrangementer, fx aftaler, annoncering, plakater, pjecer, invitationer, møder mv. 
  • Udarbejder information til borgere, herunder pjecen om Ældrerådet.

  Gruppens medlemmer 

  • Ingelise Holm, Tovholder
  • Berit Schau
  • Mogens Nellemann Hansen
  • Solveig Møller
  • Tonny Korndrup

   

   

 • Hjemmeside

  Gruppens opgaver 

  Sikre at Ældrerådets hjemmeside bliver ajourført, og at relevante oplysninger om Ældrerådet tilføres. 

  Gruppens medlemmer

  • Abdel Sabri
  • Birgit Jørgensen
  • Johnny Gregersen
 • Omsorg, pleje og aktivering

  Gruppens opgaver

  • Servicelovens område 
  • Boliger 
  • Plejehjem 
  • Aktivitetscentre 
  • Aktiviteter 
  • Praktisk bistand og pleje
  • Frivilligt arbejde 
  • Kvalitetsstandarder for områderne
  • Brugerråd
  • Bruger- og Pårørenderåd
  • Velfærdsteknologi 
  • Politikker.

  Toveholder for gruppen har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til høringsvar, der forelægges Ældrerådet. 

  Gruppens medlemmer

  • Berit Schau, Tovholder
  • Birgit Jørgensen
  • Ingelise Holm
  • Johnny Gregersen
  • Tonny Korndrup.
 • Sundhed, Forebyggelse og Kultur

  Gruppens opgaver 

  • Sundhedslovens område 
  • Ældres sundhed 
  • Træningstilbud 
  • Sundhedsplaner 
  • Sundhedsaftaler mv. 
  • Udskrivningsplaner 
  • Praksisplaner 
  • Kvalitetsstandarder vedr. sundhedsområdet 
  • Digitalisering 
  • Politikker. 

  Gruppens tovholder har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til høringssvar, der forelægges Ældrerådet. 

  Gruppens medlemmer

  • Annette Jørgensen, Tovholder
  • Abdel Sabri
  • Henning Petersen
  • Alf Søhus.
 • Teknik, Plan og Landdistrikt

  Gruppens opgaver 

  • Lokalplaner 
  • Trafik
  • Tilgængelighed 
  • Infrastruktur 
  • Politikker
  • Busborgergruppe

  Gruppens tovholder har ansvaret for, at der udarbejdes forslag til høringssvar, der forlægges for Ældrerådet. 

  Gruppens medlemmer 

  • Mogens Nellemann, tovholder
  • Alf Søhus,
  • Abdel Sabri
  • Birgit Jørgensen
  • Niels Bo Jørgensen
 • Valg til Ældrerådet

  Gruppen nedsættes i 2024. Formanden for Ældrerådet taget initiativ til dette. 

  Kontakt

 • Økonomi og budget

  Gruppens opgaver

  • Ældrerådets eget budget
  • Ønsker og forslag til det kommunale budget
  • Vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet 

  Gruppens tovholder har ansvaret for, at det udarbejdes forslag til høringssvar, der forlæggels Ældrerådet. 

  Gruppens medlemmer

  • Birgit Jørgensen
  • Johnny Gregersen
  • Leif Scharling
  • Niels Jørgensen
  • Per Henchel Madsen
Øvrige grupper og råd
 • Busborgergruppe

  Repræsentant fra Ældrerådet

  • Annette Jørgensen
 • Danske Ældreråd

  Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde holdes årligt i 2. kvartal (antal stemmeberettigede for Ældrerådet Slagelse er 3 - dette beregnes ud fra det antal borgere i kommunerne, der er fyldt 60 år). 

  Der udpeges stemmeberettigede forud for hvert repræsentantskabsmøde.  

 • Indstillingsgruppe til §18-midler

  Gruppens opgaver

  Indstillingsgruppens arbejde består i at vurdere indkomne ansøgninger, om disse overholder de vedtagne retningslinjer, samt fordele de midler der stilles til rådighed. 

  Indstillingsgruppen består af repræsentanter fra byråd samt interesseorganisationer, én repræsentant fra Ældrerådet. 

  Fagudvalget træffer den endelige beslutning. 

  Tilskuddet søges i §18 puljen, der skal skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats og sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommunen og frivillige foreninger.

  Repræsentanter fra ældrerådet

  • Tonny Korndrup
  • Birgit Jørgensen, stedfortræder 
 • Regionsældreråd

  I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, som samarbejder om de temaer, som er relevante på det regionale plan.

  Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes interesse.

  Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd.

  Repræsentanter fra Ældrerådet

  • Berit Schau
  • Birgit Jørgensen
  • Annette Jørgensen, suppleant
Siden er sidst opdateret 9. februar 2021