Forretningsorden

Forretningsorden for Ældrerådet i Slagelse kommune 2018-2021

§ 1 Ældrerådets møder

 • Der afholdes ordinært møde 1 gang månedligt, dog undtagen juli måned. Hvis mindst én over halvdelen af medlemmerne ønsker et ekstraordinært møde, afholdes dette.
 • Møderne ledes af formanden og ved dennes fravær af næstformanden. Der vælges ordstyrer ved hvert møde.
 • Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, dog er rådet kun beslutningsdygtigt, når mindst én over halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem ønsker det.
 • Der er mødepligt til rådets møder. Forfald meddeles formanden senest 2 dage før mødet.
 • Møderne er ikke åbne for offentligheden.
 • I december måned fremlægges forslag til mødedatoer og tidsfrister for medlemmerne for at få optaget punkter på dagsordenen.

§ 2 Dagsorden og referat

 • Dagsorden udarbejdes af formanden, og den offentliggøres på kommunens hjemmeside under Politiker Web mindst 8 dage før ordinært møde.
 • Medlemmerne kan få optaget punkter på dagsordenen ved henvendelse til formanden senest 12 dage før aktuelt møde.
 • Hvis der er en meget presserende sag, orienteres formanden inden mødets start. Ældrerådet afgør, om den tilføjes dagsordenen.
 • Formanden og ved dennes forfald næstformanden kan i hastesager disponere på rådets vegne – sagen sættes på dagsordenen på det førstkommende møde.
 • Ved hvert møde skrives beslutningsreferat – referatet skrives og oplæses efter behandling af hvert punkt på dagsordenen.
 • Ethvert medlem har ret til, kort, at få eget synspunkt indført i referatet.
 • Mødereferat underskrives ved mødets afslutning.
 • Referat offentliggøres på kommunens hjemmeside under Politiker Web – det samme er tilfældet for dagsordenen til møderne.
 • Høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside på Ældrerådets egen side.

§ 3 Opfølgning på rådets beslutninger

 • Formanden sørger, for at de beslutninger, hvor rådet skal agere, bliver udført.
 • Det er alene formand eller i dennes fravær næstformanden, der på rådets vegne kan forhandle med offentlige myndigheder.

§ 4 Arbejdsgrupper, råd, Danske Ældreråd og Regionsældreråd

Der er nedsat følgende arbejdsgrupper, der normalt består af 3-5 medlemmer:

 • Teknik- og miljøarbejdsgruppe
 • Økonomi - budgetarbejdsgruppe
 • Sundhed- Forebyggelse- Kulturarbejdsgruppe
 • Omsorgs-, pleje- og aktiveringsarbejdsgruppe
 • Aktivitets- og Pr-arbejdsgruppe
 • Hjemmesidearbejdsgruppe
 • Ad Hoc arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne udpeger selv sin tovholder, og der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferater til/fra møder.

I valgår nedsættes en valgarbejdsgruppe.

Der udpeges observatører til plejecentrenes bruger/pårørenderåd og aktivitetscentrenes brugerråd.

Der udpeges repræsentant og stedfortræder til indstillingsgruppe angående støtte efter §18 i serviceloven.

Der udpeges to medlemmer og en stedfortræder til Kostrådet i kommunen.

Der udpeges to repræsentanter og en stedfortræder til Regionsældrerådet.

Der udpeges stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet Danske Ældreråd.

Endvidere udpeges der medlemmer til referencegrupper o.l., hvis dette ønskes fra kommunen.

§ 5 Udtalelser til pressen om rådets arbejde

Det er alene formanden eller i dennes fravær næstformanden, der på rådets vegne kan udtale sig til pressen.

Rådets medlemmer kan udtale sig om arbejdet i rådet med loyalitet over for de beslutninger, der er truffet i Ældrerådet.

Alle medlemmer kan udtale sig om personlige synspunkter, men kan ikke tegne hele Ældrerådet.

Ved henvendelse til/fra pressen er formanden kontaktperson

§ 6 Ikrafttræden

Forretningsordenen behandles i Ældrerådsmøde den 27. februar 2018 og vil efter godkendelse være gældende fra 27. februar 2018.

Tonny Korndrup, Formand for Slagelse Ældreråd 

Forretningsordenen er revideret den 9 februar 2021.

Siden er sidst opdateret 2. marts 2021