Forretningsorden

Forretningsorden for Ældrerådet i Slagelse Kommune 2022-2025

§1 Ældrerådets møder

 • Der afholdes ordinært møde 1 gang månedligt, dog undtagen juli måned. Hvis mindst én over halvdelen af medlemmerne ønsker et ekstraordinært møde, afholdes dette. Møderne ledes af formanden og ved dennes fravær af næstformanden. Der vælges ordstyrer ved hvert møde. Ordstyrerrollen går på skift blandt alle Ældrerådets medlemmer. Listen planlægges af sekretæren på årsbasis og ordstyrens navn skrives ind i dagsordenen forud for Ældrerådets møde. Ordstyrerrollen er udelukkende at styre talerækken på mødet.
 • Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, dog er rådet kun beslutningsdygtigt, når mindst én over halvdelen af medlemmerne er til stede.
 • Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem ønsker det. Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
 • Der er mødepligt til rådets møder. Forfald meddeles formanden senest 2 dage før mødet.
 • Møderne er ikke åbne for offentligheden.
 • I december måned fremlægges forslag til mødedatoer og tidsfrister for medlemmerne for at få optaget punkter på dagsordenen.

§2 Dagsorden og referat

 • Dagsorden udarbejdes af formanden, og den offentliggøres på kommunens hjemmeside mindst 8 dage før ordinært møde.
 • Medlemmerne kan få optaget punkter på dagsordenen ved henvendelse til formanden senest 12 dage før aktuelt møde.
 • Hvis der er en meget presserende sag, orienteres formanden inden mødets start. Ældrerådet afgør, om den tilføjes dagsordenen.
 • Formanden og ved dennes forfald næstformanden kan i hastesager disponere på rådets vegne – sagen sættes på dagsordenen på det førstkommende møde.
 • Ved hvert møde skrives beslutningsreferat – referatet skrives og oplæses efter behandling af hvert punkt på dagsordenen.
 • Ethvert medlem har ret til, kort, at få eget synspunkt indført i referatet.
 • Mødereferat underskrives ved mødets afslutning.
 • Referat offentliggøres på kommunens hjemmeside – det samme er tilfældet for dagsordenen til møderne.
 • Høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside på Ældrerådets egen side.

§3 Opfølgning på rådets beslutninger

 • Formanden sørger, for at de beslutninger, hvor rådet skal agere, bliver udført.
 • Det er alene formand eller i dennes fravær næstformanden, der på rådets vegne kan forhandle med offentlige myndigheder.

§4 Arbejdsgrupper, råd, Danske Ældreråd og Regionsældreråd

Der er nedsat følgende arbejdsgrupper, der normalt består af 3-5 medlemmer: 

 • Teknik-, Plan- og Landdistriktsarbejdsgruppen
 • Økonomi - budgetarbejdsgruppe
 • Sundhed- Forebyggelse- Kulturarbejdsgruppe
 • Omsorgs-, pleje- og aktiveringsarbejdsgruppe
 • Aktivitets- og Pr-arbejdsgruppe
 • Hjemmesidearbejdsgruppe
 • Ad Hoc arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne udpeger selv sin tovholder, og der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferater til/fra møder.

I valgår nedsættes en valgarbejdsgruppe.

Der udpeges observatører til plejecentrenes bruger/pårørenderåd og aktivitetscentrenes brugerråd.

Der udpeges repræsentant og stedfortræder til indstillingsgruppe angående støtte efter §18 i serviceloven.

Der udpeges to medlemmer og en stedfortræder til Kostrådet i kommunen.

Der udpeges to repræsentanter og en stedfortræder til Regionsældrerådet.

Der udpeges stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet Danske Ældreråd.

Endvidere udpeges der medlemmer til referencegrupper o.l., hvis dette ønskes fra kommunen.

§5 Udtalelser til pressen om rådets arbejde

Det er alene formanden eller i dennes fravær næstformanden, der på rådets vegne kan udtale sig til pressen.

Rådets medlemmer kan udtale sig om arbejdet i rådet med loyalitet over for de beslutninger, der er truffet i Ældrerådet.

Alle medlemmer kan udtale sig om personlige synspunkter, men kan ikke tegne hele Ældrerådet.

Ved henvendelse til/fra pressen er formanden kontaktperson.

§6 Ikrafttræden

Forretningsordenen er revideret og godkendt i Ældrerådet den 11. januar 2022.

Tonny Korndrup, Formand for Slagelse Ældreråd. 

Siden er sidst opdateret 16. december 2022