Vedtægter

Vedtægter for Ældrerådet i Slagelse Kommune 2022-2025

§ 1 Formål

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Efter reglerne i §§ 30 -32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang, Ældrerådet skal høres. Er der ikke indgået en sådan aftale, skal Byrådet høre Ældrerådet om alle initiativer, der vedrører ældre.

Ældrerådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer.

§ 2 Rettigheder og pligter

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.

Ældrerådet har tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser i den enkelte sag.

Byrådet eller de, Byrådet har delegeret kompetencen til, har pligt til – i god tid før afgørelse træffes og mindst 10 dage forinden – at høre rådet om alle initiativer, der vedrører ældre.

Det kan være:

 • Budgetter
 • Kommunale lokalplaner
 • Sundhed og forebyggelse
 • Kvalitetsstandarder
 • Tilsynsrapporter og de årlige redegørelser om plejecentre
 • Særlige ydelser for pensionister over 60 år
 • Nybyggeri og ombygning af ældre- og plejeboliger
 • Tilgængelighed på offentlige steder
 • Trafik
 • Andet, som angår kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, der vedrører enkeltpersoner.

§ 3 Samarbejde

Principielle sager vedrørende ældre borgere kan indbringes for Ældrerådet af enkeltpersoner eller grupper, ligesom rådet kan rejse spørgsmål af mere principiel karakter. Repræsentanter fra forvaltning (sektorer), institutioner og andre kan inviteres til Ældrerådets møder.

Ældrerådet indgår i samarbejde med kommunens nedsatte råd ifm. aktivitetscentre og plejecentre (eks. Bruger-pårørenderåd).

Mindst 2 gange årligt holdes der møde med henholdsvis Seniorudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på gensidig drøftelse af tiltag på ældreområdet. I øvrigt kan der holdes møder med andre af kommunens udvalg.

§ 4 Sammensætning

Ældrerådet består af højst 15 medlemmer. Der vælges højst 10 stedfortrædere. Ved fravær i over tre måneder skal stedfortrædere indtræde i rækkefølge svarende til deres stemmetal. Såfremt et ældrerådsmedlem udtræder af rådet, drager formanden omsorg for, at en stedfortræder indkaldes. De personer, der får flest stemmer, er valgt og de næstfølgende er stedfortrædere

§ 5 Valg

Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år. Valgperioden følger Byrådets, og valget finder sted i efteråret i det kalenderår, hvori der ligeledes foretages valg til Byrådet.

Byrådet fastlægger i samråd med Ældrerådet de nærmere bestemmelser for valget jfr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31. Opstilling af kandidater sker, efter Ældrerådet har afholdt borgermøder om rådets arbejde og om valgreglerne.

Borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år inden deadline for valget, har stemmeret og er valgbare til Ældrerådet.

Valg til Ældrerådet sker som brevvalg, elektronisk eller ordinært fremmødevalg, og valg af metode besluttes ca. 6 måneder før valget.

Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

§ 6 Konstituering

Ældrerådet konstituerer sig umiddelbart efter valgets godkendelse og fastsætter selv sin forretningsorden.

Ældrerådet vælger selv formand og næstformand og fordeler selv de øvrige tillidsposter i rådet. Ældrerådet organiseres i arbejdsgrupper:

 • Teknik-, Plan- og Landdistriktsarbejdsgruppen
 • Økonomi- og budgetarbejdsgruppen
 • Sundheds-, forebyggelses- og kulturarbejdsgruppen
 • Omsorgs-, pleje- og aktiveringsarbejdsgruppen
 • Aktivitets- og PR-arbejdsgruppen
 • Hjemmesidearbejdsgruppen
 • Ad Hoc arbejdsgrupper

Det konstituerende møde ledes indtil valg af formand har fundet sted, af det medlem, der har været længst medlem af Ældrerådet. Hvis flere har været medlem lige længe eller alle er nyvalgte, ledes mødet indledningsvis af den ældste af de valgte.

§ 7 Økonomi og bistand fra kommunen

Slagelse Kommune betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller den nødvendige sekretærbistand til rådighed.

Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse til
ældrerådets medlemmer. Udbetaling sker efter Slagelse Kommunes regelsæt for Vederlag, diæter og godtgørelse til Byrådsmedlemmer.

Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.

Rådets medlemmer får et årligt beløb til dækning af telefon/kontorholdsudgifter i forbindelse med rådets arbejde.

Hvert kvartal fremlægger Økonomi- og budgetarbejdsgruppen via forbrugsrapport og regnskab et budgetoverblik for Ældrerådet.

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægten sker i samarbejde mellem Byrådet og Ældrerådet.
Vedtægten træder i kraft ved Byrådets godkendelse.

 

Godkendt i Byrådet den 25. april 2022